0

Punkt 1

Niniejszy regulamin stanowi zbiór warunków, zasad oraz omówienie sposobów sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wydawnictwa Morpho (zwanego w dalszej części “E-Sklepem”) zlokalizowanego pod adresem: www.mor-pho.pl i prowadzonego przez firmę Morpho – Andrzeja Zychla, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zob. dane znajdujące się niżej).

 

Punkt 2

Objaśnienia pojęć użytych w Regulaminie:

a) Regulamin – niniejszy dokument.

b) Nabywca – osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący zakupu w E-Sklepie

c) Sprzedawca – firma Morpho – Andrzej Zychla, NIP 928-119-30-23, REGON 971286361, będąca jednocześnie właścicielem E-Sklepu; e-mail: morpho@mor-pho.pl, tel. 604256595.

d) E-Sklep – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mor-pho.pl

e) Umowa – umowa zawarta z Nabywcą w sposób zdalny, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość.

f) Zamówienie – wyrażenie woli Nabywcy przekazanej za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów.

g) Formularz rejestracji – formularz E-Sklepu umożliwiający utworzenie Konta.

h) Formularz zamówienia – formularz E-Sklepu umożliwiający składanie Zamówień poprzez dodanie Towaru/Towarów do Koszyka oraz określenie dodatkowych informacji takich jak sposób dostawy i forma płatności.

i) Towar – dostępny w Sklepie produkt (książka drukowana, materiał PDF) stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Nabywcą.

j) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem E-Sklepu.

 

Punkt 3

Dane kontaktowe Sprzedającego:

a) Adres siedziby: ul. Osiedle 6, 68-213 Sieniawa Żarska

b) E-mail: morpho@mor-pho.pl

c) Telefon komórkowy: 604256595

d) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (mBank): 92 1140 2004 0000 3102 3129 5740

Nabywca ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20.

Nabywca może także kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez stronę Morpho na Facebooku w sposób nieograniczony czasowo.

 

Punkt 4

Do korzystania z E-Sklepu, przeglądania jego zasobów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, b) aktywny adres e-mail, c) włączona obsługa ciasteczek (tzw. cookies).

Materiały w formie elektronicznej (pdf) przeznaczone są do wyłącznego użytku własnego Nabywcy. Nie wolno ich udostępniać osobom trzecim, a tym bardziej dalej odsprzedawać. W przypadku materiałów drukowanych dopuszcza się kopiowanie niewielkich fragmentów wyłącznie na użytek własny. Zabrania się jednak wykonywania kopii całości danej publikacji lub wielokrotnych kopii jej fragmentów.

W Sklepie Internetowym można zakupić materiały drukowane i cyfrowe, które dostarczane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia pliku, wymagane jest oprogramowanie umożliwiające otwarcie pliku PDF, powszechnie dostępne w Internecie.

Dostępne sposoby płatności: a) przelew na konto Sprzedawcy, b) płatność elektroniczna poprzez system Przelewy24.

Na życzenie Nabywcy wystawiana jest faktura w formie papierowej lub elektronicznej (ta ostatnia przesyłana pod wskazany adres e-mailowy).

Stosowane na stronie tzw. ciasteczka (cookies) mają na celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi, nie zbierają informacji umożliwiających profilowanie Nabywców.

 

Punkt 5

Reklamacje/zwroty

Materiały w wersji papierowej podlegają zwrotowi, o ile znajdują się w stanie nienaruszonym, cyfrowe natomiast (PDF) zwrotowi nie podlegają.

Kupujący, który chce skorzystać z prawa do zwrotu/reklamacji zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając formularz zwrotu/reklamacji.

Zakupione materiały można zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie noszą one śladów użytkowania.

W przypadku reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady produktu, dokonać jego wymiany na nowy lub dokonać zwrotu wpłaconych środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy, przy czym gwarancja na zakupione Towary wynosi 12 miesięcy.

 

Punkt 6

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Nabywców zbieranych za pośrednictwem E-Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Nabywców zbierane są przez Administratora za pośrednictwem E-Sklepu i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Sprzedaży i obsługi posprzedażowej / reklamacyjnej.  Nie są one wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane stronom lub podmiotom trzecim. Sprzedawca regularnie usuwa dane o zrealizowanych zakupach, nie przechowuje ich na swoim serwerze.

W przypadku Nabywcy korzystającego w Sklepie internetowym z płatności elektronicznych lub przelewu bankowego, udostępnia on swoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności, dane osobowe udostępniane są także w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (np. Inpost, Ruch, Poczta Polska) w celu realizacji wysyłki materiałów – etykiety elektroniczne (Inpost, Ruch, Envelo) są regularnie usuwane z komputera, papierowe potwierdzenia wysyłki (list polecony, paczka pocztowa) niszczone po ok. pół roku od realizacji zamówienia.

Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wszelkie naruszenia dotyczące danych osobowych można zgłaszać bezpośrednio do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne m.in. w Internecie).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.